Privacy Policy

Ostatnia aktualizacja: 23 listopad 2020 r.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej pl.valcomelton.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNIE Z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH („RODO”)

Administratorem w zakresie RODO, innymi krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych państw członkowskich UE oraz dalszymi przepisami w zakresie ochrony danych jest

 

Valco Cincinnati Inc.

497 Circle Freeway Drive Suite 490
Cincinnati, OH 45246
T: +1 513-874-6550
F: +1 513-874-3612

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych napisz na adres e-mail:

privacy@valcomelton.com

Firma Valco Cincinnati Inc. („Valco Melton”, „my”, „nas” lub „nasze”) opracowała niniejsze informacje dotyczące polityki prywatności w celu zapewnienia jasnych informacji o naszych praktykach dotyczących przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Opisujemy rodzaje danych osobowych, które zbieramy, sposób, w jaki korzystamy z nich korzystamy i podmioty, którym je udostępniamy. Opisujemy również środki, które podejmujemy w celu ochrony bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i sposób, w jaki możesz skontaktować się z nami w zakresie naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki lub naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności skontaktuj się na nami mailowo na adres privacy@valcomelton.com lub napisz do naszego inspektora ochrony danych na adres: Valco Melton, 497 Circle Freeway Drive, West Chester, OH 45246, Stany Zjednoczone, do rąk inspektora ochrony danych.

1.1. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1.2. Czym są dane osobowe?

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. wszelkie informacje, które mogą Cię zidentyfikować, nawet jeśli nie jest to bezpośrednio możliwe (np. tylko za pomocą numeru identyfikacyjnego).Dane osobowe to na przykład imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail lub adres IP i inne.

1.3. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy Twoje dane w momencie przekazania nam ich podczas rejestracji na stronie internetowej lub w obszarze logowania strony internetowej. Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne podczas Twoich odwiedzin na stronie internetowej. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie za zgodą użytkownika lub jeśli przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.

1.4   Brak przetwarzania danych szczególnie chronionych

Zwracamy się z prośbą o nieprzekazywanie i nieujawnienie wrażliwych danych osobowych (na przykład numerów ubezpieczenia społecznego, informacji dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, religii lub innych przekonań, zdrowia, cech biometrycznych lub genetycznych, przeszłości kryminalnej lub przynależności do związków zawodowych) za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób.

1.5. Ochrona danych w przypadku dzieci

Nasza strona internetowa jest skierowana do profesjonalistów. Nie jest ona skierowana do dzieci i nie prosimy o ani świadomie nie zbieramy informacji osobowych dzieci poniżej 16 roku życia bez weryfikowalnej zgody rodzicielskiej. Jeśli nie masz co najmniej 16 lat, nie jesteś uprawniony(-a) do korzystania z naszej strony internetowej lub usług. Rodzice powinni mieć świadomość, że istnieją narzędzia kontroli rodzicielskiej, które mogą uniemożliwić dzieciom przekazywanie informacji w Internecie lub dostęp do materiałów szkodliwych dla małoletnich bez zgody rodzicielskiej. Jeżeli dowiesz się, że Twoje dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia, przekazało nam informacje osobowe bez Twojej zgody, prosimy o skontaktowanie się z nami przy użyciu powyższych informacji kontaktowych.

1.6   Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Co do zasady, przetwarzanie danych osobowych jest prawnie zakazane i jest dozwolone tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych wchodzi w zakres jednego z następujących uzasadnień:

  • W zakresie, w jakim uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.
  • Podczas przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków poprzedzających umowę.
  • W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO.
  • W przypadku, gdy istotne interesy danej osoby lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. d RODO.
  • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają tego interesu, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

W przypadku dokonywanych przez nas czynności przetwarzania w każdym przypadku wskazujemy poniżej obowiązującą podstawę prawną.

1.7   Usuwanie danych i okres przechowywania

W odniesieniu do operacji przetwarzania, które wykonujemy, określamy w następujący sposób okres przez, jaki przechowujemy dane i kiedy są one usuwane lub blokowane. O ile nie określono wyraźnie określonego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania nie będzie miał już zastosowania.

Wszelkie dalsze przechowywanie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę państw członkowskich w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach, którym podlega dana osoba.

1.8.   Podmioty przetwarzające dane

Firma Valco Melton korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w zakresie pomocy w analizie, przechowywaniu danych i reklamie. Wspomnieliśmy już o głównych podmiotach przetwarzających w niniejszej polityce prywatności. Aby uzyskać pełną listę podmiotów przetwarzających dane, z których usług obecnie korzysta firma Valco Melton, skontaktuj się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej.

2.   Wyświetlanie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

2.1. Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas każdego wywołania naszej strony internetowej nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego – nawet bez rejestracji lub innych danych wejściowych.

Zbierane są następujące dane:

– informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki,

– informacje o systemie operacyjnym użytkownika,

– informacje o dostawcy usług internetowych użytkownika,

– informacje o adresie IP użytkownika,

– informacje o dacie i godzinie dostępu,

– informacje o stronach internetowych, z których system użytkownika ma dostęp do naszej strony internetowej,

– informacje o stronach internetowych, do których dostęp ma system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane są przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2.2.   Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Przedstawione poniżej cele stanowią również nasze uzasadnione interesy.

2.3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne w celu umożliwienia wyświetlenia strony internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach logów odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane służą optymalizacji strony internetowej i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie odbywa się ocena danych do celów marketingowych.

2.4  Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte z chwilą, gdy nie będą już potrzebne do celów ich zbierania. W przypadku zbierania danych w celu wyświetlenia strony internetowej dzieje się tak po zakończeniu danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika dzieje się tak po siedmiu dniach. Przechowywanie poza tym okresem jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników zostają usunięte lub odseparowane w taki sposób, że przypisanie klienta wywołującego nie będzie już możliwe.

2.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Zbieranie danych na potrzeby świadczenia usługi strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest obowiązkowe dla funkcjonowania strony internetowej. Nie ma zatem możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

3.     Korzystanie z plików cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Pliki cookie przechowują pewne dane użytkownika, takie jak preferowany język lub osobiste ustawienia strony.

Po powrocie do naszej strony internetowej przeglądarka wysyła informacje dotyczące użytkowników z powrotem do naszej strony internetowej. Dzięki plikom cookie nasza strona wie, kim jesteś i oferuje Ci standardowe ustawienia domyślne. Pliki cookie nie mogą jednak bezpośrednio identyfikować użytkownika.

Każdy plik cookie musi być oceniany indywidualnie, ponieważ każdy plik cookie przechowuje różne dane. Czas wygaśnięcia pliku cookie różni się również od kilku minut do kilku lat. Pliki cookie nie są programami komputerowymi i nie zawierają wirusów, trojanów lub innych „szkodników”. Pliki cookie nie mogą również uzyskać dostępu do informacji na temat Twojego urządzenia.

3.1   Opis, zakres i cele przetwarzania danych

Korzystamy z plików cookie po to, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Kwestia tego, z których plików cookie korzystamy w szczególności, zależy od świadczonych usług i została wyjaśniona w poniższych punktach polityki prywatności.

Dla naszych celów wyróżniamy trzy rodzaje plików cookie:

1) Techniczne pliki cookie

Tego typu pliki cookie są niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji strony internetowej. Niektórego funkcje naszej strony internetowej mogą być niedostępne bez zastosowania technicznych plików cookie. Dla zapewnienia tych funkcji niezbędne jest rozpoznawanie używanej przeglądarki, nawet po zmianie strony.

Techniczne pliki cookie to przykładowo: sesyjne pliki cookie, które zapisują określone ustawienia użytkownika (np. ustawienia języka), pliki cookie flash odpowiedzialne za wyświetlanie treści multimedialnych lub pliki cookie opt-out, które mogą być użyte do anulowania zgody na instalację plików cookie.

Dane użytkownika zebrane przez techniczne pliki cookie nie są używane do tworzenia profilów użytkowników.

2) Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie zapewniają użytkownikowi lepsze wrażenia. Przykładowo przechowują one dane dotyczące odwiedzanych lokalizacji, wielkości czcionki czy formularzy. Celem stosowania funkcjonalnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze strony internetowej.

3) Marketingowe pliki cookie

Obejmują one reklamowe i śledzące pliki cookie raz pliki cookie związane z udostępnianiem. Reklamowe i śledzące pliki cookie są stosowane, aby zapewnić wyświetlanie reklam dostosowanych do użytkownika. Pliki cookie związane z udostępnianiem służą poprawie łączności naszej strony internetowej z innymi stronami internetowymi (np. portalami społecznościowymi).

Marketingowe pliki cookie umożliwiają nam monitorowanie użytkowania i działania naszej strony internetowej, tworzenie statystyk, określanie liczby odwiedzających i korzystających z różnych części strony internetowej (które podstrony są najczęściej wyświetlane; które artykuły są czytane najczęściej itp.) w celu zapewnienia jak najbardziej odpowiednich i łatwych w obsłudze usług .Informacje te pozwalają nam udoskonalić i stale optymalizować jakość naszej strony internetowej i jej treści.

Marketingowe pliki cookie to pliki cookie osób trzecich, co oznacza, że nie są one przez nas przechowywane. Zalecamy zatem zapoznanie się ze stronami internetowymi osób trzecich, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie osób trzecich. Poniżej, w punkcie 5 niniejszej Polityki prywatności, znajduje się wykaz stron internetowych stron trzecich, z których korzystamy.

Na naszej stronie internetowej znajdują się również linki do Facebooka, Twittera i innych podobnych portali społecznościowych, które umożliwiają udostępnianie treści naszej strony internetowej innym osobom poprzez media społecznościowe. Po skorzystaniu z przycisków udostępniania instalowane są pliki cookie związane z udostępnianiem. Zapoznaj się z polityką prywatności każdego z portali społecznościowych, aby upewnić się, że jesteś świadomy(-a) wykorzystania Twoich informacji osobowych, które mogą być zbierane w trakcie procesu.

3.2.   Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu technicznych plików cookie jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zaoferowanie Ci podstawowych funkcji strony internetowej, bez których nie będzie ona funkcjonować poprawnie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu funkcjonalnych plików cookie oraz marketingowych plików cookie jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, jeśli użytkownik wyraził zgodę na nasz banner cookie. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej, pytamy Cię o to, jakie pliki cookie chcesz włączyć. Wyrażając swoją zgodę, możesz rozróżnić funkcjonalne pliki cookie i marketingowe pliki cookie. Decyzja ta jest również przechowywana w pliku cookie.

3.3. Czas przechowywania, możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Większość plików cookie, z których korzystamy, to tzw. sesyjne pliki cookie. Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Dodatkowo używamy stałych plików cookie, które są przechowywane poza poszczególnymi sesjami. Data wygaśnięcia stałych plików cookie różni się od kilku minut do dziewięciu lat.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i są przekazywane przez użytkownika do naszej strony internetowej. W związku z tym, jako użytkownik, masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie.

Możesz zapobiec zbieraniu danych wygenerowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez

  • Nieudzielenie lub wycofanie zgody na włączenie plików cookie:

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość poprzez wejście w ustawienia dotyczące plików cookie w lewym górnym rogu naszej strony internetowej i zmianę swoich preferencji.

  • Zapobieganie przechowywaniu plików cookie przez odpowiednie dostosowanie ustawień oprogramowania przeglądarki:

W każdym przypadku możesz również nie zgodzić się na wykorzystywanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Zmiana ustawień w przeglądarce internetowej może dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które są już przechowywane, mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Można to zrobić również automatycznie. Możesz dowiedzieć się, jak to działa w przypadku przeglądarki, której używasz, korzystając z funkcji pomocy przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej może się okazać, że korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie jest niemożliwe.

Pamiętaj, że ta strona internetowa nie odpowiada na sygnały DNT (ang. Do Not Track).Aplikacje i wtyczki zewnętrzne, np. dotyczące integracji z portalami społecznościowymi, mogą w inny sposób traktować sygnały DNT.

4.   Znaczniki pikselowe

4.1  Opis, zakres i cele przetwarzania danych

Możemy korzystać z tzw. znaczników pikselowych, znanych również jako sygnały nawigacyjne lub piksele liczące. Są to małe pliki graficzne, które pozwalają na monitorowanie korzystania ze strony internetowej. Znacznik pikselowy to technologia, która jest umieszczana na naszej stronie internetowej w celu śledzenia aktywności na stronie internetowej i jest często stosowana w połączeniu z plikami cookie.

Znaczniki pikselowe umożliwiają nam ocenę informacji takich informacji, jak ruch gości na naszej stronie internetowej. Informacje opatrzone pseudonimem mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu i mogą zawierać, między innymi, informacje techniczne dotyczące Twojej przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje szczegółowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, a także związane z takimi informacjami z innych źródeł. Nie tworzy się jednak kompleksowych profili użytkowników.

Dane te są wykorzystywane do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej oceny w celu optymalizacji.

4.2   Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane przetwarzane przez znaczniki pikselowe są wymagane dla ww. celów w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów dotyczących analizy, optymalizacji i ekonomicznej skuteczności naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

4.3   Czas przechowywania i możliwość usunięcia

Okres przechowywania danych wynosi 180 dni.

W przeciwieństwie do plików cookie nie można zapobiec wykorzystywaniu znaczników pikselowych. Jeśli jednak nie zgodzisz się na wykorzystanie plików cookie (jak opisano w punkcie 3.3.) w ustawieniach przeglądarki internetowej, Twoja aktywność w Internecie nie będzie śledzona za pomocą znaczników pikselowych.

5.   Sieciowe usługi analityczne

Korzystamy z różnych sieciowych usług analitycznych, które wymagają użycia plików cookie. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie marketingowych plików cookie w naszych banerach plików cookie, wykorzystywane będą pliki cookie osób trzecich sieciowych usług analitycznych, które zleciliśmy.

Korzystanie z następujących sieciowych usług analitycznych opiera się na Twojej zgodzie na wykorzystywanie marketingowych plików cookie w naszym banerze plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Zgoda ta może zostać w każdej chwili wycofana. Więcej informacji na temat wycofania zgody oraz uniemożliwienia korzystania z plików cookie znajduje się w punkcie 3 „Korzystanie z plików cookie”. Dodatkowe opcje wyłączenia niektórych plików cookie zostały wymienione poniżej w odniesieniu do danej usługi.

5.1     Google Analytics

5.1.1   Opis, zakres i cele przetwarzania danych

W przypadku wyrażenia zgody na marketingowe pliki cookie na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi Google Analytics Google Analytics to serwis internetowy Google Inc. („Google”), znajdujący się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą plików cookie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Firma Google, z siedzibą w Kalifornii, Stany Zjednoczone, i ewentualnie amerykańskie władze mogą uzyskać dostęp do danych przechowywanych przez firmę Google.

Korzystamy z funkcji ID użytkownika. ID użytkownika pozwala na przypisanie unikalnego, trwałego identyfikatora do jednej lub większej liczby sesji (i czynności w ramach tych sesji) oraz na analizowanie zachowań użytkowników na poszczególnych urządzeniach.

Podczas wizyty na naszej stronie zbierane są m.in. następujące dane:

– strony, które wywołano,

– Twoja „ścieżka klikania”,

– realizacja „celów strony internetowej” (konwersje, np. subskrypcje na newslettera, pobrania, zakupy),

– zachowanie użytkownika (np. kliknięcia, czas przebywania na stronie, wskaźniki odrzuceń strony),

– Twoja przybliżona lokalizacja (region),

– Twój adres IP (w formie skróconej),

– informacje techniczne dotyczące przeglądarki i urządzeń końcowych, których używasz (np. ustawienia językowe, rozdzielczość ekranu)

– Twój dostawca usług internetowych;

– odsyłający adres URL (za pomocą której strony internetowej / za pomocą którego nośnika reklamowego odwiedziłeś(-aś) naszą stronę).

W naszym imieniu firmy Google będzie przetwarzać te informacje w celu oceny korzystania ze strony internetowej i sporządzania raportów na temat działania strony internetowej. Raporty dostarczone przez Google Analytics służą do analizy wyników naszej strony internetowej.

Korzystamy z Google Analytics z rozszerzeniem _anonimizeIP().Ze względu na aktywację anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej Twój adres IP będzie skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google.

  • Czas przechowywania i dodatkowa opcja usunięcia

Okres przechowywania danych wynosi 50 miesięcy.

Użytkownik może jednak zresetować dane użytkownika z każdym nowym zdarzeniem. Dostosowuje to datę ważności do aktualnego czasu oraz okres przechowywania, o którym mowa powyżej. Okres przechowywania danych wynosi 50 miesięcy, ale jeśli użytkownik zainicjuje nową sesję raz w miesiącu, wówczas ID tego użytkownika będzie aktualizowane co miesiąc. Jeśli użytkownik nie zainicjuje nowej sesji przed upływem okresu przechowywania, dane użytkownika zostają automatycznie usunięte. W przypadku wycofania zgody użytkownika na korzystanie z marketingowych plików cookie, dane użytkownika nie będą aktualizowane w momencie, gdy użytkownik ponownie odwiedzi stronę internetową.

Oprócz wymienionych w punkcie 3.3 ogólnych opcji blokowania plików cookie (wycofanie zgody i ustawienia przeglądarki) użytkownik może w szczególności zablokować zbieranie i przetwarzanie danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji usługi Google Analytics pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W ten sposób możesz dezaktywować usługę Google Analytics w dowolnym momencie

Warunki użytkowania Google można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/, a informacje o ochronie danych na stronie https://policies.google.com.

5.2     Interaction Studio

5.2.1   Opis, zakres i cele przetwarzania danych

Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na użycie marketingowych plików cookie, nasza strona internetowa korzysta z Interaction Studio, internetowego narzędzia personalizacji firmy Salesforce, Inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, III piętro, San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone; e-mail: privacy@salesforce.com.

Na podstawie analizy korzystania, Interaction Studio umożliwia wyświetlanie spersonalizowanych treści bez identyfikacji osoby. Treści wyświetlane na naszej stronie internetowej są optymalizowane poprzez zbieranie i przetwarzanie informacji na temat Twoich zachowań dotyczących użytkowania, dzięki czemu wyświetlana jest treść dostosowana do Twoich zainteresowań, np. wyświetlanie ukierunkowanych banerów i odpowiednich zaleceń. Badamy wzorce zachowań podobnych grup docelowych, które odwiedzają nasze strony internetowe, np. poprzez kampanię e-mail lub link na stronie polecającej, tak abyśmy mogli ocenić skuteczność naszych promocji i kampanii reklamowych oraz zaoferować Ci bardziej odpowiednią treść.

W tym celu marketingowy plik cookie jest przechowywany na Twoim komputerze. Taki plik cookie pozwala Interaction Studio na rozpoznanie Cię, ale nie pozwala na to, aby Interaction Studio zidentyfikowało Twoje dane osobowe. Na przykład plik cookie można wykorzystać w celu ustalenia, czy odwiedziłeś(-aś) stronę internetową w przeszłości.

5.2.2 Czas przechowywania

Twoje informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej będą przechowywane przez Interaction Studio przez dwa lata.

Wyślij e-mail na adres privacy@valcomelton.com lub privacy@salesforce.com, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Interaction Studio.

5.3     Pardot

5.3.1  Opis, zakres i cele przetwarzania danych

Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na użycie marketingowych plików cookie, nasza strona korzysta z Pardot, systemu automatyzacji marketingu firmy Salesforce Inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, III piętro, San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone; e-mail: privacy@salesforce.com.

Pardot to moduł oprogramowania do rejestracji i oceny korzystania z naszej strony internetowej. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej system automatyzacji marketingu Pardot zapisuje Twoją ścieżkę klikania i tworzy indywidualny profil użytkownika przy użyciu pseudonimu. W tym celu wykorzystuje się pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki.

Czasami Pardot musi korzystać z plików cookie osób trzecich: Wyjątek ten wynika ze sposobu obsługi plików cookie przez różne przeglądarki internetowe. Połączone używanie plików cookie osób pierwszych i trzecich jest standardem w branży automatyzacji marketingu. Pardot będzie korzystać z plików cookie osób trzecich w następujących przypadkach:

– jeśli Twoje konto nie ma rekordu CNAME,

– na stronach https.

Pardot zbiera wszystkie informacje, które przekazujesz za pośrednictwem formularzy strony internetowej, w tym adres e-mail, adres, nazwę konta (nazwę firmy), numer telefonu, wiadomość, kraj, stan, region oraz preferencje dotyczące wyrażenia zgody i rezygnacji w odniesieniu do plików cookie.

5.3.2  Czas przechowywania

Pardot gromadzi te informacje przez okres 9 lat, który resetuje się każdorazowo podczas Twojej aktywności na stronie internetowej Valco Melton.

Wyślij e-mail na adres privacy@valcomelton.com lub privacy@salesforce.com, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak korzystać z Pardot.

5.4  Narzędzia AddThis

AddThis umożliwia korzystanie z wtyczek do mediów społecznościowych. AddThis używane na naszej stronie internetowej nie zbiera danych od osób znajdujących się w UE/EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Dane mogą być jednak zbierane przez kontrolerów osób trzecich zgodnie z pkt 12 niniejszej polityki prywatności.

6.   Przetwarzanie danych osobowych w ramach Twojej umowy

6.1.  Opis, zakres i cele przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych zależy od sposobu kontaktu. Można dokonać rozróżnienia między kontaktem za pośrednictwem adresu e-mail a kontaktem za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, dane, które przekazujesz (imię, nazwisko i adres) lub co najmniej adres e-mail, jak również informacje zawarte w e-mailu (w tym wszelkie dane osobowe, które możesz dostarczyć) są przez nas zbierane w celu możliwości skontaktowania się z Tobą i przetworzenia Twojej prośby.

Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego do komunikacji, musisz podać imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy oraz miasto i kraj siedziby firmy. Bez tych danych Twoja prośba przekazana za pośrednictwem formularza kontaktowego nie może zostać przetworzona. Ponadto rejestrujemy adres IP nadawcy oraz datę i godzinę wysłania prośby. Treść formularza kontaktowego jest przekazywana za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia https. Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych, możesz anulować proces kontaktowy w dowolnym momencie do momentu wysłania wiadomości. Twoja wiadomość nie zostanie wysłana.

6.2   Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu ww. danych. Wynika to z ekonomicznego, idealistycznego i technicznego interesu w dostarczaniu i wykorzystaniu nowoczesnego nośnika informacji. Interes ten przewyższa ryzyko ewentualnych negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą, w wyniku przetwarzania ich danych osobowych.

6.3   Okres przechowywania, wycofania i możliwości usunięcia

Dane zostaną usunięte z chwilą, gdy nie będą już potrzebne do przetwarzania Twojej prośby lub wycofasz zgodę na odpowiednie przetwarzanie swoich danych wysyłając e-mail na adres privacy@valcomelton.com.

Nie usuniemy danych, jeśli mamy prawo do ich dalszego przechowywania z innego powodu (np. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której jesteś stroną, lub do wdrożenia środków poprzedzających umowę) lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa.

7.   Czat na żywo WhosOn

7.1  Opis, zakres i cele przetwarzania danych

Korzystamy z rozwiązania czatu na żywo WhosOn („WhosOn”) firmy Parker Software Limited, Victoria Business Park, Prospect Way, Staffordshire, ST8 7PL, który umożliwia nam kontaktowanie się z Tobą zgodnie z Twoimi potrzebami.

Rozwiązanie czatu na żywo pomaga nam zidentyfikować i skontaktować się z potencjalnymi klientami, poprawić wskaźniki konwersji, zwiększyć sprzedaż i zwiększyć satysfakcję klientów. Czat na żywo pozwala nam aktywnie angażować użytkowników strony internetowej i udzielać porad w czasie rzeczywistym, aby znaleźć rozwiązanie od pierwszego kontaktu.

Czat WhosOn zbiera następujące informacje osobowe w naszym imieniu: Imię i nazwisko, adres e-mail, firma i kraj.

Imię i nazwisko i adres e-mail są obowiązkowe. Informacje te są niezbędne do ustalenia, czy prośba została wysłana z istniejącego konta lub przez potencjalnego klienta. Oprócz wiadomości e-mail wymagane jest imię i nazwisko w celu określenia, który kontakt komunikuje się z naszym przedstawicielem, jeśli adres e-mail jest współdzielony przez wiele kontaktów w ramach jednego konta.

Ponadto może on także zbierać informacje osobowe, które przekazujesz nam za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, czatu na żywo lub innych metod komunikacji, które są dobrowolnie ujawnione podczas komunikacji z nami. Przechowujemy informacje zebrane podczas czatu WhosOn w naszym CRM i używamy go do tworzenia raportów sieciowych lub raportów sprzedaży.

Czat WhosOn korzysta z pliku cookie, który jest wysyłany przez aplikację chatu WhosOn. Wykorzystuje się go do powiązania użytkownika z „rejestrem użytkownika”, który przechowuje adres IP i agenta użytkownika.

7.2  Podstawa prawna przetwarzania

Czat WhosOn umożliwia wyłącznie czat na żywo z użytkownikami strony internetowej, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu funkcji czatu na żywo jest zgoda użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, która jest podana w masce czatu na żywo.

7.3  Okres przechowywania, wycofania i możliwości usunięcia

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail privacy@valcomelton.com

Po wycofaniu zgody dane zostaną usunięte, chyba że mamy prawo do ich dalszego przechowywania z innego powodu (na przykład przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której jesteś stroną, lub do wdrożenia środków poprzedzających umowę) lub jesteśmy do tego zobowiązani z powodu ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania.

Czat WhosOn automatycznie usuwa stare rejestry czatu, które są starsze niż 1825 dni. Czas WhosOn zawsze przechowuje historię ruchu, ale automatycznie usuwa stare rejestry bazy danych, które są starsze niż 95 dni. Strona oraz szczegóły wyjątku, które są starsze niż 35 dni, są również automatycznie usuwane. Dzienniki czatu są przechowywane, o ile nie zdecydujesz się na wylogowanie. W przypadku podania adresu e-mail pod koniec sesji możesz otrzymać kopię swojej historii czatu.

Więcej informacji na temat czasu WhosOn i związanych z nim praktyk dotyczących ochrony prywatności znajduje się na stronie internetowej https://www.whoson.com/privacy/.

8.     Newsletter

8.1   Opis, zakres i cele przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej masz możliwość zapisania się do bezpłatnego newslettera. Newslettery są wysyłane raz na miesiąc/kwartał, a odbiorca może wybrać częstotliwość ich wysyłania. Po zarejestrowaniu się na newslettera otrzymujemy dane z maski wprowadzania danych. Dotyczy to nazwy i adresu e-mail użytkownika. Wprowadzenie nazwy jest opcjonalne.

Ponadto podczas rejestracji zbierane są następujące dane:

– adres IP komputera wywołującego,

– data i godzina rejestracji.

Po rejestracji użytkownik otrzyma e-mail, w którym zostanie poproszony o potwierdzenie, że jest właścicielem danego adresu e-mail i wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera (tzw. „podwójna zgoda”)

Pobranie adresu e-mail użytkownika jest wykorzystywane do wysyłania newslettera. Zbieranie innych danych osobowych w trakcie procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług lub wykorzystywanego adresu e-mail.

8.2  Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych po rejestracji na newslettera przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, jeśli użytkownik wyraził zgodę.

8.3  Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte z chwilą, gdy nie będą już potrzebne do celów ich zbierania. Dane są zatem przechowywane dopóki subskrypcja newslettera jest aktywna. W przeciwnym razie usuwamy dane, jeśli istnieją przesłanki wskazujące na to, że nie są one (już) poprawne.

Nie usuniemy danych, jeśli mamy prawo do dalszego przechowywania adresu e-mail z innego powodu lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa.

8.4   Wycofanie i usunięcie

Subskrypcja newslettera może zostać anulowana przez danego użytkownika w dowolnym momencie. W tym celu istnieje odpowiedni link do każdego newslettera. Umożliwia to również użytkownikowi wycofanie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych w trakcie procesu rejestracji. Ewentualnie użytkownik może wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@valcomelton.com

9.     BriteVerify

Korzystamy z usług BriteVerify, usługi weryfikacji poczty e-mail firmy Validity, Inc. 200 Clarendon Street, Boston, MA 02116; e-mail: privacy@validity.com.

BriteVerify jest wykorzystywany w formularzach na stronie internetowej. BriteVerify przetwarza adres e-mail, który wprowadzasz w naszym imieniu. BriteVerify określa, czy adres e-mail, w który wchodzisz, jest ważny. Po zakończeniu weryfikacji dane są przesyłane z powrotem do formularza za pomocą bezpiecznego połączenia w celu zakończenia procesu. To jedyna weryfikacja Twojego adresu e-mail na stronie internetowej. Usługa BriteVerify nie przechowuje żadnych informacji osobowych po zakończeniu procesu weryfikacji.

Dowiedz się więcej o usłudze BriteVerify i związanej z nią polityce prywatności tutaj: https://www.briteverify.com/gdpr/ i tutaj: https://www.validity.com/privacy-policy/.

10.   Inne odbiorcy Twoich danych osobowych

Oprócz wyżej wymienionych odbiorców możemy udostępnić Twoje dane osobowe dostawcom usług IT lub przekazać je do nich. Dostawcy usług IT są przez nas ostrożnie wybierani i pracują dla nas jako podmioty przetwarzające. Będą oni pracować zgodnie z naszymi instrukcjami i są umownie zobowiązani do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych.

W celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania rocznych sprawozdań finansowych korzystamy z usług osób trzecich (doradców podatkowych, biegłych rewidentów i prawników), którzy są prawnie zobowiązani do zachowania poufności, ponieważ nie możemy sami świadczyć tych usług (uzasadniony interes).Ww. osoby trzecie mogą otrzymać Twoje dane osobowe lub mieć dostęp do takich danych osobowych w toku ich pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Korzystamy z zewnętrznych usługodawców (np. w zakresie IT, logistyki, telekomunikacji, sprzedaży i marketingu) w celu obsługi naszych transakcji biznesowych.

Korzystamy m.in. z następujących usług hostingowych i kopii bezpieczeństwa:

  • Amazon Web Services Hosting

W przypadku hostingu bazy danych i treści internetowych korzystamy z usług Amazon Web Services Inc. („AWS”), skr. poczt.81226, Seattle, WA 98108-1226, Stany Zjednoczone. Więcej informacji na temat AWS i ochrony danych znajduje się na stronie internetowej https://aws.amazon.com/de/privacy/.

  • Backup-Service GoDaddy.com

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości naszej strony internetowej regularnie tworzymy pełne kopie wszystkich danych na naszej stronie internetowej i związanych z naszymi bazami danych. W tym celu korzystamy z dostawcy usług firmy GoDaddy.com LLC (14455 N. Hayden Rd, Ste.219, Scottsdale, AZ 85260, Stany Zjednoczone), która przetwarza dane w naszym imieniu w celu tworzenia kopii zapasowych.

Aby uzyskać pełny wykaz wykonawców, z których usług obecnie korzysta firma Valco Melton, oraz dodatkowe informacje, skontaktuj się z nami na adres e-mail privacy@valcomelton.com.

11.   Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych

Jesteśmy firmą ze Stanów Zjednoczonych i zbieramy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych. Jest to państwo trzecie, w odniesieniu do którego Komisja UE nie podjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

W lipcu 2020 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) ogłosił, że Tarczy Prywatności UE-U.S. jest nieważna. Po wydaniu orzeczenia przez ETS Departament Handlu Stanów Zjednoczonych ogłosił, że nadal będzie egzekwować przepisy Tarczy Prywatności dla obecnych rejestrujących, współpracując z Komisją UE w celu opracowania i wdrożenia nowych ram dotyczących przekazywania danych.

Firma Valco Melton dokłada starań, aby wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i wykorzystywać je wyłącznie zgodnie z Twoimi relacjami z firmą Valco Melton oraz praktykami opisanymi w niniejszej Informacji o polityce prywatności. Jeśli chcesz otrzymać bardziej szczegółowe informacje, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową ds. ochrony danych.

12.      Strony internetowe stron trzecich

Nasze Strony internetowe obejmują funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk Facebook i Twitter Tweet, lub interaktywne miniprogramy, które działają na naszej stronie internetowej („Funkcje”).Twoje interakcje z tymi Funkcjami podlegają polityce prywatności firmy, która je udostępnia.

Pamiętaj, że kiedy jesteś na naszych stronach internetowych lub gdy otrzymasz od nas wiadomość e-mail za pośrednictwem oferty, możesz zostać przekierowany(-a) do innych stron, które są poza naszą kontrolą. Na naszych Stronach lub w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail mogą znajdować się linki do innych stron, które przekierowują Cię poza nasze Strony. Inne strony mogą wysyłać własne pliki cookie osobom odwiedzającym, zbierać dane lub prosić o dane osobowe. Polityka prywatności innych stron może znacznie różnić się od niniejszej Polityki prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności innych stron i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych Informacji osobowych, które są przez nie zbierane.

13.   Twoje prawa w zakresie prywatności

W każdej chwili możesz dochodzić swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, w związku z Twoimi danymi osobowymi, kontaktując się z nami przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych powyżej. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do:

– bycia poinformowanym(-ą) o Twoich danych osobowych, które przetwarzamy

– skorygowania nieprawidłowych danych lub do uzupełnienia danych, które przechowujemy

– ograniczenia przetwarzania, jeśli zakwestionujesz dokładność danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem

– usunięcia danych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania prawa do wolności słowa i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względów interesu publicznego lub dla dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych

– przenoszenia danych, co oznacza, że możesz otrzymać swoje dane, które nam dostarczyłeś(-aś) w ustrukturyzowanym i wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przeniesienia do innej odpowiedzialnej osoby

– sprzeciwu wobec przetwarzania:

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator danych nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych, chyba że można wykazać, że istnieją przekonujące powody do przetwarzania, które są warte ochrony i które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub chyba że przetwarzanie służy do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o ile jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Masz możliwość skorzystania ze swojego prawa do sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – za pomocą zautomatyzowanych procedur (np. poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki) przy użyciu specyfikacji technicznych.

Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO.

Twoje prawo do sprzeciwu może być ograniczone, między innymi, w zakresie, w jakim istnieje prawdopodobieństwo, że realizacja celów badawczych lub statystycznych jest niemożliwa lub poważnie osłabiona, a ograniczenie jest niezbędne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

– wycofania zgody na mocy prawa o ochronie danych

– wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych w naszej firmie do organu nadzorującego ochronę danych.

14.     Aktualizacje naszej polityki prywatności / zakresu zastosowania

Co pewien czas możemy wprowadzać zmiany do naszej polityki prywatności. Poinformujemy Cię o tym fakcie i zaktualizujemy datę ostatniej zmiany w górnej części niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie akceptujesz zmienionej Polityką prywatności, powinieneś/powinnaś zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej. Zachęcamy Cię do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do korzystania ze strony internetowej pl.valcomelton.com.